Algemene Voorwaarden

www.projectcomeback.nl

Algemene VoorwaardenProject Comeback

Helden: HELDEN, Olympisch Stadion 37, 1076DE, Amsterdam.

Project Comeback: een project van Helden.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die zichinschrijft voor deelname aan een Evenement.

Evenement: alle evenementen enactiviteiten van Project Comeback zoals georganiseerd door Helden.

Website: wwww.projectcomeback.nl

Partners: bedrijven die deelnemen aan (deorganisatie van) een Evenement.

 

1.     Toepasselijkheid

1.1  Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op de aanmelding van de Deelnemer voor endeelname van de Deelnemer aan alle door Helden georganiseerde Evenemententijdens Project Comeback.

1.2  Het aanmelden voor en dedeelname aan een Evenement houdt in dat de Deelnemer de toepasselijkheid vandeze voorwaarden aanvaardt en heeft gelezen. Als de Deelnemer het niet eens is metdeze voorwaarden of een onderdeel daarvan, kan de Deelnemer zich niet voor een Evenementaanmelden en aan een Evenement deelnemen.

1.3  Helden behoudt zich hetrecht voor voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een gewijzigde versie van devoorwaarden maakt deel uit van elke overeenkomst tussen Helden en de Deelnemerdie na het moment van de inwerkingtreding van die wijziging tot stand isgekomen.

1.4  Deze voorwaarden geldennaast en in aanvulling op de voorwaarden van de Partners.

 

2.     Inschrijving, kosten enprogramma

2.1  Voor deelname aan eenEvenement is inschrijving via de Website noodzakelijk.

2.2  Een inschrijving isdefinitief na schriftelijke bevestiging van Helden.

2.3  Helden behoudt zich hetrecht voor om een inschrijving voor een Evenement zonder opgave van redenen teweigeren.

2.4  Bij onvoldoendeinschrijvingen kan Helden een Evenement annuleren.

2.5  Voor enkele activiteitengeldt een maximumaantal aanmelding of deelnemers. Helden zal dit via de websitevan Project Comeback meedelen.

2.6  Helden behoudt zich hetrecht voor een Evenement te verplaatsen naar een ander tijdstip of anderelocatie. De Deelnemer kijkt op de website voor de meest actuele stand vanzaken.

2.7  Helden behoudt zich hetrecht voor het programma van een Evenement te wijzigen.

2.8  Alle Evenementengeorganiseerd door Helden tijdens Project Comeback zijn in beginsel gratis.Helden behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

3.     Aansprakelijkheid

3.1  Deelname aan deEvenementen is geheel op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van deDeelnemer om een juiste inschatting te maken of de deelname aan de betreffendeactiviteit mogelijk en verantwoord is op basis van eventuele bekende medischeklachten en/of fysieke beperkingen. Bij twijfels over de medische of fysiekegeschiktheid om aan een activiteit deel te nemen, zal de Deelnemer dat vooraf meldenaan de organisatie.

3.2  Helden en haar Partnerszijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die ontstaan doorblessures of ander letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een activiteit,ook niet als het risico daarop vooraf is gemeld en de begeleider u tot deactiviteit heeft toegelaten.

3.3  De deelnemer beschiktover een geldige ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- enaansprakelijkheidsverzekering.

3.4  De Deelnemer vrijwaartHelden en haar Partners van alle eventuele aanspraken tot vergoeding van schadein welke vorm dan ook, die door de Deelnemer is toegebracht aan derden, tijdenseen Evenement.

3.5  Het deelnemen aanactiviteiten door een minderjarige met of zonder begeleiding van ouder(s) ofverzorger(s) blijft te allen tijde de verantwoording van ouder(s) ofverzorger(s).

3.6  Helden en haar Partnerszijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing c.q. diefstal van depersoonlijke eigendommen van de Deelnemer. Deelnemer zal geen kostbareapparatuur, sieraden of andere zaken mee nemen naar een activiteit en/of dezeonbewaakt achter laten.

3.7  Indien en voorzover opHelden en haar Partners enige aansprakelijkheid jegens de Deelnemer blijkt terusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegevalbeperkt tot directe schade tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraarwordt uitgekeerd verminderd met het geldende eigen risico.

4.     Covid-19 maatregelen

4.1  De activiteiten wordenuitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. De Deelnemer is verplichtdeze richtlijnen en de aanwijzingen van Helden daarover strikt op te volgen.

4.2  Deelnemers vanaf 13 jaarhebben een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen bij evenementen. Hetis op drie manieren mogelijk om een coronatoegangsbewijs te krijgen:vaccinatiebewijs (volledige vaccinatie), herstelbewijs (bewijs positievecoronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden) en eentestbewijs (een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor deactiviteit). Wanneer Deelnemers geen geldig coronatoegangsbewijs laten zien,via de CoronaCheck-app of op papier aangemaakt via CoronaCheck.nl, is Heldengemachtigd om toegang tot de activiteiten te weigeren.

4.3  Indien de Deelnemer binnen5 dagen na deelname aan een activiteit een positieve corona testuitslag krijgt,dient de Deelnemer dit direct aan Helden te melden via het volgende emailadres info@helden.media.

4.4  Als Helden in verbandmet de gevolgen van Covid-19 genoodzaakt is het programma te annuleren of aante passen, bijvoorbeeld wegens opgelegde overheidsmaatregelen of annuleringendoor gasten, dan geldt dat als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 

5.     Privacy, beelden engeluidsopnames

5.1  Bij de aanmelding van deDeelnemer vraagt Helden aan de Deelnemer persoonsgegevens kenbaar te maken,waaronder eventuele fysieke of medische beperkingen. Helden respecteert deprivacy van de Deelnemer en zal de verschafte persoonsgegevens te allen tijdevertrouwelijk behandelen met inachtneming van de AVG en uitsluitend gebruikenvoor de goede uitvoering van de activiteiten, zoals uiteengezet in dePrivacyverklaring van Helden.

5.2  Tijdens de Evenementenzullen er beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt waarbij de Deelnemergefilmd kan worden. Deze opnames kunnen door Helden, onbeperkt en via allemedia, worden openbaar gemaakt en verder geëxploiteerd. Als de Deelnemer nietwil dat er opnames van hem/haar worden gemaakt en openbaar gemaakt, zalDeelnemer dat vooraf schriftelijk en gemotiveerd te melden door een e-mail testuren aan info@helden.media. In dat geval zal Helden haar best doen dat dezeDeelnemer niet wordt gefilmd en/of onherkenbaar wordt gemaakt, maar Helden kandat niet volledig toezeggen, zeker als het gaat om overzichtsbeelden of als eengroep mensen wordt gefilmd.

5.3  De beelden die gemaaktworden zullen enkel worden gebruikt om een sfeerimpressie te geven. De sessie,de deelnemers en de verhalen zullen niet letterlijk worden geregistreerd engeëxploiteerd.

5.4  Deelnemers van onlinesessies zijn zich bewust dat de sessies plaatsvinden op accounts via socialmedia die openbaar toegankelijk zijn voor iedereen. Helden is nietaansprakelijk op de daar gedane uitlatingen van deelnemers aan deze onlinesessies.

 

6.     Toepasselijk recht

6.1  Op de rechtsverhoudingtussen Helden en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

6.2  In alle geschillentussen partijen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd.

 

Opmerkingen, vragen, positieve feedback ofklachten kunnen verstuurd worden naar info@helden.media

Contact

E-mail:
info@projectcomeback.nl

Adres:
Dreef 48
2012 HS Haarlem