Privacy- verklaring

www.projectcomeback.nl

Privacyverklaring Project Comeback

Welkom op Project Comeback (www.projectcomeback.nl). Project Comeback iseen website van Helden (Olympisch Stadion 37, 1076 DE, Amsterdam,www.helden.media). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking vanpersoonsgegevens door Helden van bezoekers van de website Project Comeback endeelnemers aan Project Comeback. De privacyverklaring van Helden die vantoepassing is op de andere verwerkingen, is raadpleegbaar via www.helden.media/privacybeleid/.

De persoonsgegevens die wij verwerken wordt met de grootst mogelijkezorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerkingsverantwoordelijke isHelden. Onder de AVG hebben mensen van tevoren recht op informatie over wat eenorganisatie met hun persoonsgegevens gaat doen en waarom, zodat zij zelf kunnenbeslissen of zij dit willen. In deze privacyverklaring leggen we daarom ondermeer uit welke persoonsgegevens we verzamelen via onze website www.projectcomeback.nl en de daaropbeschikbare aanmeldformulieren. Ook leggen we uit waarom wij dat doen en welkerechten jij hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken. Verder vind je meerinformatie over wat cookies zijn, welke cookies onze website gebruikt en hoe jecookies kan weigeren.

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op basis vanwelke grondslag?

Helden verwerkt ingevulde aanmeldformulieren. Project Comeback richt zichop de doelgroep jongeren van 13-24 jaar. Deze jongeren kunnen zich via eenformulier op de website aanmelden voor online en offline evenementengeorganiseerd door Helden. Via het aanmeldformulier vragen we jouw voor-enachternaam, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer. woonplaats en,indien van toepassing, jouw fysieke of medische beperkingen. Bij jongeren onderde 16 jaar vragen we ook het e-mailadres van een ouder/voogd van de deelnemer. Doordeze contactgegevens met Helden te delen kan Helden jou op de hoogte houden vanhet evenement, nieuwe evenementen, contact opnemen indien nodig en ervoorzorgen dat jij aan het evenement kan deelnemen en de (sport)activiteiten kanuitvoeren. Ookkan Helden jou op de hoogte houden van andere diensten van Helden,(sport)nieuws en ontwikkelingen binnen het bedrijf.


Wanneer jij jonger bent dan 16 jaar dan vragen we ook toestemming aan een vanjouw ouders of voogd en verwerken we het e-mailadres van jouw ouders. Op dezemanier kunnen wij controleren of de toestemming daadwerkelijk is gegeven dooreen van jouw ouders of verzorgers.

Wanneer onze website wordt bezocht, dan verwerken we ook jouwpersoonsgegevens (zoals IP-adressen, browser types en gegevens over jouwactiviteitenop onze website) met cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naarbehoren functioneert en geeft Helden beter inzicht in het functioneren van dewebsite. Dit stelt Helden in staat om de website te ontwikkelen en teverbeteren. Meer informatie over cookies kan je vinden onder punt 7.

Daarnaast worden de sessies door Helden gefilmd zodat we het verhaal van de topsporter kunnen delen met andere jongeren die niet aanwezig kunnen zijn. Foto’s en filmpjes waarin jij herkenbaar in beeld komt zijn ook persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we via het online aanmeldformulier aan jou of aan jouw ouders of voogd toestemming

De grondslagen op basis waarvan Helden persoonsgegevens verwerkt zijntoestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG), uitdrukkelijketoestemming van de betrokkene (artikel 9, tweede lid, onder a, van de AVG), uitvoeringvan een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG), voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) engerechtvaardigd belang (artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG). Je kan eengegeven toestemming altijd intrekken door contact met ons op te nemen.

2. Hoe lang bewaart Helden jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doelwaarvoor wij jouw gegevens verwerken.

3. Geeft Helden jouw persoonsgegevens door aan derden?

Helden verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig isvoor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan eenwettelijke verplichting. Alle verwerkersovereenkomsten die wij hebbenafgesloten met de verwerkers kunnen ten alle tijden via ons opgevraagd worden.De verwerkers, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, waarwij mee werken zijn:

  • ActiveCampaign     – verwerker en subverwerker
        We gebruiken ActiveCampaign voor het versturen van informatie betreffende     activiteiten en evenementen van Project Comeback. Middels onze nieuwsbrief     houden we jullie op de hoogte van onze diensten, (sport)nieuws,     ontwikkelingen binnen het bedrijf en overige informatie. E-mailadressen en     namen worden bijgehouden in de lijsten van ActiveCampaign. Helden heeft     daarom een verwerkersovereenkomst met ActiveCampaign gesloten.
       
       
  • Google     Analytics – verwerker en subverwerker
        We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van     onze website om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal te     houden. Omdat Google Analytics dataverwerking en cookies opslaan hebben we     een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten.

Helden verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan organisaties en ziet eroptoe dat jouw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan derden die buiten deEER gevestigd zijn.

4.  Welke rechten heb jij alsbetrokkene?

Mensen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens.Je hebt de volgende rechten (art. 12 – 23 AVG) met betrekking tot de verwerkingvan je persoonsgegevens:

·      Recht op inzage. Dat ishet recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van depersoonsgegevens die van hen worden verwerkt.

·      Recht op correctie,beperking of verwijdering van persoonsgegevens. Dit is het recht om depersoonsgegevens die worden verwerkt te laten wijzigen en het recht om mindergegevens te laten verwerken. Ook kun je in een aantal gevallen aan een organisatievragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

·      Recht opoverdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit is het recht om persoonsgegevensover te laten dragen aan een andere partij.

·      Recht om bezwaar temaken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

·      Recht op intrekken vantoestemming voor de verwerking.

Verzoeken kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@helden.media. Jeontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek een reactie van ons.

5.  Kan ik een klacht indienen enwaar?

Als je vindt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die instrijd is met de privacywet, dan kan je een klacht indienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens (AP).

6.  Hoe beveiligt Heldenpersoonsgegevens?

Helden neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en zorgt,rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische enorganisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveaute waarborgen in navolging van artikel 32 AVG.

7. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die de server van www.projectcomeback.nl naar jouw browserstuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar deserver van www.projectcomeback.nl wordt teruggestuurd. Helden maakt alleen gebruik vancookies waarvoor het vragen van toestemming niet vereist is, zoals functioneleen analytische cookies. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijnslechts bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Helden maakt dusgeen gebruik van tracking cookies.

Functionele cookies: Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te latenwerken. Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar. Wegebruiken deze cookies ook om ons online inschrijfformulier goed te latenwerken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekerseerst om toestemming te vragen.

Analytische cookies: Google Analytics cookies worden gebruikt voor hetgenereren van algemene statistieken om het bezoek aan de website te analyserenen het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek. Destatistiek bestaat onder meer uit IP-adressen en het type browser (hetcomputerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan jijgebruik maakt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd, waardoorde herleidbaarheid van bezoekers zo veel mogelijk wordt beperkt.

Tracking cookies: Deze cookies kunnen alleen geplaatst worden nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

In jouw browserinstellingen kan je ook instellen welke cookies je wilaccepteren en weigeren. Het kan zijn dat wanneer je cookies weigert, bepaaldefunctionaliteiten niet meer werken.

8. Hoe kan je contact opnemen met ons?

Voor vragen over onze privacyverklaring kan je mailen naar info@helden.media.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 29september 2021.

Contact

E-mail:
info@projectcomeback.nl

Adres:
Dreef 48
2012 HS Haarlem